Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Την προκήρυξη 20 επιπλέον υποτροφιών για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, αθλητές του Taekwondo, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΝΕ.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου της Ένωσης Νοτίου Ελλάδος Ταεκβοντό, σε συνέχεια των 32 χορηγηθέντων υποτροφιών του 2015, αποφασίστηκε να δοθούν 20 επιπλέον υποτροφίες σε υποσχόμενους αθλητές και αθλήτριες αγωνιστικού Ταεκβοντό.

Οι υποτροφίες αυτές, όπως επισημαίνεται στο δελτίο, είναι αφιερωμένες στη μνήμη του αθλητή Δήμου Κουτρούμπα και της αθλήτριας Αντωνίας Κουτούζου.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

– 10 υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου

– 10 υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου

και αφορούν

– 10 υποτροφίες στη μνήμη Δήμου Κουτρούμπα για μαθητές και μαθήτριες Δημοσίου Γυμνασίου (για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση τριακοσίων ευρώ [€ 300] έκαστη)

– 10 υποτροφίες στη μνήμη Αντωνίας Κουτούζου για μαθητές και μαθήτριες Δημοσίου Λυκείου (για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση πεντακοσίων ευρώ [€ 500] έκαστη)

Η καταβολή της υποτροφίας στον δικαιούχο θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ σε μία δόση και θα αρχίσει από τον Ιανουάριο του 2016.

Η διάρκειά της, ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα ετήσιας παρατάσεως και με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία του, επιδεικνύει κοσμιότατη διαγωγή και παραμένει ενεργός αθλητής.

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης

Δικαίωμα αίτησης προς αξιολόγηση έχουν οι ενεργοί αθλητές και αθλήτριες Σωματείων της ΕΛΟΤ με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης και εντάσσονται στα παρακάτω κριτήρια:

– Υψηλή Σχολική ή Ακαδημαϊκή επίδοση

– Κατάκτηση μεταλλίων σε Πρωταθλήματα της ΕΤΑΝΕ

– Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία)

Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος.

Επίσης, οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία.

 

Κατάθεση Αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ), οδός Δυρραχίου 70, (1ος Όροφος) Σεπόλια Αττικής.

Τηλέφωνο: 210 6820112-113

Φαξ: 210 6820117

E-mail: info@etane.gr

Η υποβολή της αίτησης για παροχή υποτροφίας γίνεται από τον  κηδεμόνα του υποψηφίου (απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του).

Δεκτές προς αξιολόγηση θα θεωρηθούν ΜΟΝΟΝ οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

Καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή, αν δεν υποβληθεί μαζί με ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

– Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.

– Βεβαίωση της οικείας Ένωσης από την οποία να προκύπτουν οι αγωνιστικές διακρίσεις των υποψηφίων.

– Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς».

– Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους, καθώς και αντίγραφο της πιο πρόσφατης Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για αυτόν τον λόγο, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλουν φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, οι οποίες απαιτείται να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει την ακρίβεια και την εγκυρότητα των εγγράφων.


Ακολουθήστε μας

#tkdmag

facebook  twitter  instagram

YouTube


Δείτε το σχετικό pdf

 

2._ANAKOINOSH_PROKHRIKSH
Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter