Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Σε ισχύ από 29 Σεπτεμβρίου ο νέος Νόμος για τις άδειες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι χώροι προπόνησης των Συλλόγων αδειοδοτούνται με απόφαση Δημάρχου.

– NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4479 / 29 Ιουνίου 2017 / Αρ. Φύλλου 94

Άρθρο 4

Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες:

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:

ζζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.

Άρθρο 5

Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων

1.Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου και των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει με βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο αδειοδότησης που περιγράφεται παρακάτω.

β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, θέματα ασφάλειας και πυροπροστασίας, η διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών, ισχύει η υπ’ αριθμ. 46596/2004 (Β΄ 1793) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Πηγή: tkdgr.eu

 

Άδεια Τέλεσης αγώνων

Άρθρο 7

1.Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.

2.Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1,Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β, η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄49), των υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΜΑΕ /229157/12877/1280/236/2015 (Β’ 1801) και ΥΠΟ-ΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ ΤΜΑΕ /229158/12878/ 1281/237/2015 (Β’ 1802) κοινή υπουργική απόφαση και του άρθρου 41Γ του παρόντος, όπως ισχύουν.

Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, στη λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθληματης περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ζ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β : Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο α) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, β) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Ο νέος Νόμος

neos nomos adeias athl

 

Η Κ.Υ.Α 46596/2004

465962004

Ακολουθήστε μας

#tkdmag

facebook  twitter  instagram

YouTube


Πηγή: tkdgr.eu

Μοιράσου το
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter